Saturday 5 July 2008

Projecte SITXELL
El Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures (SITxell) és un eina d'informació geogràfica per a l'anàlisi i valoració del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona. El SITxell, elaborat a escala 1:50.000 en l'entorn ArcGIS, conté informació de base sobre el medi natural i els usos del territori, així com cobertures de diagnosi i avaluació produïdes per equips d'experts. L'objectiu final és la incorporació dels atributs i valors dels elements i processos vinculats al sistema d'espais lliures en la presa de decisions territorials del conjunt d'administracions locals.

0 comments:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner